Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


NAZWA USŁUGI

 

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

 1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
  w którym nastąpiła zmiana.
 4. Druk deklaracji można pobrać w wersji interaktywnej lub w pokoju nr 15.
 5. Wypełnioną i podpisaną deklarację można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
 6. Zgodnie z art.  6o.  ust. 1.  cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Miejsce złożenia wniosku:

 • Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:
 • Sekretariat  (pokój Nr 1)
 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie dotyczy

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielowi nieruchomości lub zarządcy przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 • Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr II/18/18 z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XI/61/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr II/17/18 z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XI/60/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


 Załączniki:

1. Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Klauzula informacyjna

 Wyświetlony: 546

Dodany 19.04.2019 12:04:49 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2019 10:58:27 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: